Algemene voorwaarden Soephia’s Heerlijkheyt

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

  1. Soephia’s Heerlijkheyt: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Soephia’s Heerlijkheyt gevestigd aan de Voordersteeg 6 te Twello, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69208581;
  2. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website een bestelling plaatst bij Soephia’s Heerlijkheyt
  3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Soephia’s Heerlijkheyt en de klant;
  4. product: de taart, het gebak en/of een aanverwant product, zoals verpakking, standaard, gebaksbordje en gebaksbestek, die door Soephia’s Heerlijkheyt wordt geleverd;
  5. website: www.soephiasheerlijkheyt.nl;

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Soephia’s Heerlijkheyt en de klant.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Soephia’s Heerlijkheyt en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en assortiment
3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. Offertes zijn afhankelijk van de gewenste leverdatum maximaal 14 dagen geldig.
3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.3. Soephia’s Heerlijkheyt is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings, offertes of op de website. Soephia’s Heerlijkheyt is niet gebonden aan een offerte of aanbieding indien de offerte en/of aanbieding gebaseerd is op een verkeerde berekening.
3.4. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4. Afbeeldingen en overige gegevens
4.1. Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst
5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant:

  • de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen, Soephia’s Heerlijkheyt met klant contact heeft opgenomen om gewenste bestelling af te stemmen en vervolgens deze bestelling door een email aan klant heeft bevestigd; of
  • de offerte van Soephia’s Heerlijkheyt schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard.

5.2. Nadat de bestelling via de website tot stand is gekomen, neemt Soephia’s Heerlijkheyt met de klant contact op om afstemming bestelling en stuurt daarna via de e-mail een ontvangstbevestiging. In deze bevestigingsmail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Ook kan er een factuur zijn bijgevoegd.
5.3. De gewenste bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 6. Prijzen en bezorgkosten
6.1. De vermelde prijzen in offertes zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.
6.2. De vermelde prijzen op de website zijn inclusief btw en exclusief de bezorgkosten.
6.3. De bezorgkosten worden voordat de klant de bestelling bevestigt duidelijk via de website aan de klant kenbaar gemaakt. Deze bij de bestel- en leverinfo uitgewerkt.
6.4. De prijzen van de producten en de bezorgkosten kunnen door Soephia’s Heerlijkheyt van tijd tot tijd worden gewijzigd.
6.5. Voor standaarden en etagères wordt een borg van 50 euro gevraagd. De gehuurde producten dient binnen 7 dagen geretourneerd te worden. Wanneer de standaard beschadigd is, verloren raakt, of te laat wordt teruggebracht vervalt de borg.

Artikel 7. Betaling
7.1. De klant zijnde een bedrijf en/of consument kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen:
1. op factuurbasis
2. contact bij bezorging.
7.2. Indien levering op rekening geschiedt, dan dient de klant de factuur te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
7.3. Indien de klant niet binnen 30 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag heeft betaald, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Soephia’s Heerlijkheyt maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

Artikel 8. Levering en Afhalen
8.1 Levering van producten is alleen aan de orde als deze voorkomen in de op de website bij bestel- en leverinformatie omschreven plaatsen en/of regio’s. In alle andere gevallen zal per order bekeken worden of vraag naar producten door Soephia’s Heerlijkheyt geleverd kan worden dan wel kan worden opgehaald op een nader te bepalen afgesproken tijdstip.
8.2 De afgesproken levertijd is slechts indicatief.
8.3. De door Soephia’s Heerlijkheyt opgegeven leverdatum is slechts indicatief.
8.4. De bestelling wordt niet op zondagen en algemeen erkende feestdagen geleverd.
8.5. Bij de klant zijnde een bedrijf wordt de bestelling geleverd tot aan de receptie.
8.6. De klant is verplicht het product in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, zoals de kosten voor het nogmaals bezorgen van het product. Het niet in ontvangst nemen van het geleverde product komt voor risico van de klant. Door de beperkte houdbaarheid van een product is het mogelijk dat een product niet nogmaals bezorgd kan worden. In een dergelijk geval blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
8.7. De bestelling kan niet naar een postbus gestuurd worden.
8.8. Indien de klant wenst dat de bestelling met spoed geleverd wordt, dan dient de klant contact op te nemen met Soephia’s Heerlijkheyt. Voor het met spoed leveren van een bestelling kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.
8.9. Bij aflevering kan om een handtekening worden gevraagd van de persoon die de bestelling in ontvangst heeft genomen.
8.10 Soephia’s Heerlijkheyt is niet aansprakelijk indien een klant meer dan 60 minuten, na de afgesproken tijd om het bestelde product op het vestigingsadres op te halen, het product niet opgehaald heeft. Ook is Soephia’s Heerlijkheyt niet aansprakelijk als klant bij aflevering niet op het afleveradres aanwezig blijkt te zijn.

Artikel 9. Annulering
9.1. De klant kan de bestelling tot 7 dagen voor de dag dat de bestelling geleverd of afgehaald wordt kosteloos annuleren, tenzij het factuurbedrag van de bestelling hoger is dan € 100,- inclusief btw;
9.2. Annulering dient via de e-mail te geschieden.

Artikel 10. Personaliseren van het product
10.1. Het is de klant niet toegestaan Soephia’s Heerlijkheyt een opdracht te geven tot het vervaardigen van producten die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien Soephia’s Heerlijkheyt constateert of een vermoeden heeft dat de door de klant geplaatste bestelling in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft Soephia’s Heerlijkheyt het recht de bestelling te annuleren.

Artikel 11. Herroepingsrecht voor consumenten
11.1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
11.2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
11.3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
11.4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
11.5. De klant dient de producten die hij retourneert terug te sturen naar het volgende adres:
Soephia’s Heerlijkheyt
Voordersteeg 6
7391 TL TA Twello
11.6. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
11.7. Soephia’s Heerlijkheyt zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel, binnen 14 dagen na de retouraanvraag de reeds betaalde gelden restitueren.
11.8. De klant zijnde een bedrijf kan geen beroep doen op het herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel.


Artikel 12. Uitsluiting herroepingsrecht
12.1. Het herroepingsrecht beschreven als in artikel 12 is niet van toepassing indien het product:
a. naar de specificaties van de klant is vervaardigd;
b. het product snel kan bederven of verouderen, zoals een geleverde taart of geleverde (cup)cakejes.


Artikel 13. Klachten
13.1. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Soephia’s Heerlijkheyt gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Soephia’s Heerlijkheyt meldt, dan is Soephia’s Heerlijkheyt niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.

13.2. Klachten worden door Soephia’s Heerlijkheyt binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
13.3. Door Soephia’s Heerlijkheyt als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Soephia’s Heerlijkheyt.

Artikel 14. Klantenservice
14.1. Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:
– Soephia’s Heerlijkheyt
– e-mail: info@soephiasheerlijkheyt.nl

Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring
15.1. Soephia’s Heerlijkheyt kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
15.2. Soephia’s Heerlijkheyt is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
15.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Soephia’s Heerlijkheyt is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
15.4. Een geleverde taart en/of geleverd gebak is beperkt houdbaar. Soephia’s Heerlijkheyt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een geleverde taart en/of geleverd gebak wordt geconsumeerd na de gangbare houdbaarheidsperiode.
15.5. De klant is er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of het geleverde product ingrediënten bevat waarvoor de klant allergisch is of waarvan de klant ziek kan worden.
15.6. Soephia’s Heerlijkheyt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Soephia’s Heerlijkheyt is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals een verkeerd opgegeven bezorgadres.
15.7. Indien Soephia’s Heerlijkheyt aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Soephia’s Heerlijkheyt beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens Soephia’s Heerlijkheyt vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Soephia’s Heerlijkheyt kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

Artikel 16. Overmacht
16.1. In geval van overmacht is Soephia’s Heerlijkheyt niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, tenzij Soephia’s Heerlijkheyt als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
16.2. Van overmacht aan de zijde van Soephia’s Heerlijkheyt is o.a. sprake indien Soephia’s Heerlijkheyt verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen, niet- beschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Soephia’s Heerlijkheyt als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.
16.3. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Soephia’s Heerlijkheyt ten gevolge waarvan Soephia’s Heerlijkheyt haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten
17.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Soephia’s Heerlijkheyt geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
17.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Soephia’s Heerlijkheyt mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 18. Geheimhouding en privacyverklaring
18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
18.2. PRIVACYVERKLARING geplaatst op 24 mei 2018.
Soephia’s Heerlijkheyt verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. Soephia’s Heerlijkheyt zet zich in om met de grootst mogelijke voorzichtigheid uw persoonsgegevens te behandelen. In onderstaande privacyverklaring geven wij aan hoe.

Gegevens zijn uitsluitend voor gebruik van Soephia’s Heerlijkheyt. Klant kan ten allen tijde verzoeken zijn gegevens uit bestand Soephia’s Heerlijkheyt te laten verwijderen.

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u met ons een overeenkomst sluit, onze website gebruikt of wanneer u zelf persoonsgegevens aan ons verstrekt. In deze verklaring staat waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen.

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of als u voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw specifieke schriftelijke toestemming aan ons geeft;
  • niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten (zie kopje derden);
  • zorgvuldig beveiligen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de activiteiten en de website Soephia’s Heerlijkheyt. Soephia’s Heerlijkheyt is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die eventueel op onze website worden genoemd of in verband met ons worden gebracht.

Gebruik van persoonsgegevens
Wanneer u een bestelling plaats of emailcontact met ons heeft, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze worden uitsluitend gebruikt voor levering, betaling/facturatie en om met u te communiceren over de mogelijke bestelling.

Soephia’s Heerlijkheyt zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien er sprake is van een (wettelijke) bewaarplicht dan zullen wij deze termijn volgen.

E-mailcommunicatie
Uw e-mailberichten naar e-mailadressen van Soephia’s Heerlijkheyt bewaren wij in ons e-mailarchief. Soms vragen we naar uw persoonlijke gegevens die daarbij van belang zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Soephia’s Heerlijkheyt combineert deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Delen van gegevens met derden
Soephia’s Heerlijkheyt deelt uw gegevens nadrukkelijk niet met derden tenzij dit nodig is om voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht Soephia’s Heerlijkheyt andere gegevens willen gebruiken voor bijvoorbeeld publicatie in een nieuwsbrief of iets dergelijks dan gebeurt dat alleen met de toestemming van de schrijver van de tekst.

Soephia’s Heerlijkheyt maakt geen gebruik van diensten van derden die inzicht hebben in uw gegevens.

Gebruik van cookies
Soephia’s Heerlijkheyt maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Beveiliging van gevoelig materiaal
Als bedrijf dat levert aan particulieren en zakelijke markt kunnen foto’s e.d. gemaakt worden ter ondersteuning van reclame-activiteiten. Ook kan naar meningen worden gevraagd. Geen van al deze informatie zal gedeeld worden zonder uw toestemming en kunnen op uw verzoek ten allen tijde weer verwijderd worden.

Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens
U heeft het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek sturen naar info@soephiasheerlijkheyt.nl.

Soephia’s Heerlijkheyt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelenom misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@soephiasheerlijkheyt.nl

Artikel 19. Beveiliging en internet
19.1. Soephia’s Heerlijkheyt zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Soephia’s Heerlijkheyt kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1. Op elke overeenkomst tussen Soephia’s Heerlijkheyt en de klant is Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
20.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
20.3. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Soephia’s Heerlijkheyt worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Soephia’s Heerlijkheyt gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Soephia’s Heerlijkheyt zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.